bpptr9

1. หน่วย : กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
2. ผบ.หน่วย : พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
3. ภารกิจ : จิตอาสาฯ
4. วัน เดือน ปี. : 5 กรกฎาคม 2567
5. รายละเอียด : เมื่อ 050830-051100 ก.ค.67 พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด และ นสต.กก.9 บก.กฝ.ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยได้พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่หน้าค่ายท่านมุก 
6. สถานที่ : กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
7. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.