bpptr9

1. หน่วย : กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.

2. ประเภทกิจกรรม : #จิตอาสาภัยพิบัติ(ภัยแล้ง)

3. วันที่ดำเนินกิจกรรม : วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น.

4. สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านสำนักหว้า หมู่ที่ 3 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จว.สงขลา

5. รายละเอียดของกิจกรรม : พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิงหทัยรัตน์ ยุทธวิริยะ รอง ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมกำลังพลจิตอาสา กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยนำรถบรรทุกน้ำอุปโภค บริโภค เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านสำนักหว้า หมู่ที่ 3 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จว.สงขลา โดยได้ดำเนินการเติมน้ำในถังบรรจุน้ำให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จำนวน 5 ครัวเรือน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชตำรวจ กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวน 7 นาย

7. ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.