bpptr9

เรียนผู้บังคับบัญชา                                                                                                
๑. หน่วย : กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.
๒. กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์
๓. วัน เดือน ปี : ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
๔. สถานที่ : ณ วัดสำนักหว้าอ.สะเดา จว.สงขลา
๕. รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม ผกก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.
มอบหมายให้ พ.ต.ท.ภูเบศ สกุลโสภณ สว.กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. นำข้าราชการตำรวจของหน่วยและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณวัดสำนักหว้า อ.สะเดา จว.สงขลา ผลการปฏิบัติเรียบร้อย 
๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ประกอบไปด้วยข้าราชการตำรวจ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร กดต. จำนวนรวม ๔๐ นาย
๗. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรายละเอียดปรากฏตามภาพ 

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.