bpptr9

กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ขอรายงานผลการปฏิบัติรายละเอียด ดังนี้
1. หน่วย : กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
2. ผบ.หน่วย : พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
3. ภารกิจ : พิธีปิดการฝึกอบรมฯ
4. วัน เดือน ปี : 8 มีนาคม 2567
5. รายละเอียด : เมื่อ 080900-081000 มี.ค.67 พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศด่านตำรวจอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ
6. สถานที่ : หอประชุมมีเกียรติ กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
7. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.