bpptr9

๑. หน่วย : กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.
๒. กิจกรรมจิตอาสา : จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำตำบลเขามีเกียรติ                                                                    
๓. วันที่ดำเนินกิจกรรม : ๑๘ ก.ย.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
๔. สถานที่ทำกิจกรรม : อบต.เขามีเกียรติ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา 
๕. รายละเอียดกิจกรรม : ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจจิตอาสาของหน่วยร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ ณ แหล่งน้ำตำบลเขามีเกียรติ ร่วมกับ อบต.เขามีเกียรติ และกองพลพัฒนาที่ 4 พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ผลปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวน ๑๖ นาย อบต.เขามีเกียรติ จำนวน ๓๕ คน กองพลพัฒนาที่ ๔ จำนวน ๒๕ นาย  ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ๒๐ คน จำนวนรวมประมาณ ๙๖ คน         ๗. รายละเอียดปรากฎตามภาพการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่แนบมาพร้อมนี้ 

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.