bpptr9

๑. หน่วย : กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.
๒. กิจกรรมจิตอาสา : จิตอาสาพัฒนา                                                                        
๓. วันที่ดำเนินกิจกรรม : ๑๕ ก.ย.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๔. สถานที่ทำกิจกรรม : วัดเขามีเกียรติ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา 
๕. รายละเอียดกิจกรรม : ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจจิตอาสาของหน่วยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันศุกร์ที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ วัดเขามีเกียรติ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา ผลปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวน ๑๐ นาย                                              
๗. รายละเอียดปรากฎตามภาพการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่แนบมาพร้อมนี้

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.