bpptr9

๑. หน่วย : กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.
๒. กิจกรรมจิตอาสา : จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๒๕๖๖                                      
๓. วันที่ดำเนินกิจกรรม  : ๓๑ พ.ค.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๔. สถานที่ทำกิจกรรม : กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. ๙๓ หมู่ ๕ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา
๕. รายละเอียดกิจกรรม : ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุชาติ บุปปาจันโท รอง ผกก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสาของหน่วยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๒๕๖๖  โดยได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนด้านหน้าหน่วยเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวน ๔๐ นาย                                                ๗. รายละเอียดปรากฎตามภาพการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่แนบมาพร้อมนี้ จึ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.