bpptr9

๑. หน่วย : กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.
๒. กิจกรรมจิตอาสา : จิตอาสาพัฒนา                                        
๓. วันที่ดำเนินกิจกรรม  : ๑๒ พ.ค.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
๔. สถานที่ทำกิจกรรม : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ หมู่ ๖ ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา
๕. รายละเอียดกิจกรรม : ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้กำลังพลจิตอาสาของหน่วยชุดปฏิบัติภารกิจที่ ๒, ๓, และชุดที่ ๔ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวรพื้นที่ภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวน ๒๕ คนและครู รร.ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ ๕ คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๓๐ คน               ๗. รายละเอียดปรากฎตามภาพการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่แนบมาพร้อมนี้

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.